+49 40 29 80 13 0 jobs@alfida.de

Europa Wschodnia

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe i konsulting gospodarczy dla klientów polsko- i rosyjskojęzycznych.  

Spektrum usług doradztwa podatkowego

W ramach działalności doradczo-podatkowej zajmujemy się w szczególności:

 • doradztwem dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą
 • wyborem formy prawnej jak i zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa
 • doradztwem inwestycyjnym i finansowym
 • sukcesją przedsiębiorstwa
 • wynajmem i dzierżawą
 • doradztwem z zakresu spadków i darowizn
 • doradztwem z zakresu finansowania nieruchomości

Doradztwo w zakresie rachunkowości, bilansów rocznych, rocznych sprawozdań finansowych i rozliczeń podadkowych obejmuje:

 • kompleksowe doradztwo podatkowe
 • sporządzanie deklaracji podatkowych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
 • przygotowanie i składanie w imieniu Klienta wniosków w sprawach podatkowych
 • obsługę w zakresie księgowości
 • kontrolę zachowania obowiązujących przepisów podatkowych
 • obsługę kadrowo-płacową
 • sporządzanie bilansów rocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
 • sporządzanie rachunku przychodów i rozchodów

W zakresie postępowania podatkowego oferujemy nstępujące usługi:

 • weryfikację zaświadczeń o wysokości podatków
 • reprezentowanie przed organami karno-skarbowymi
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych
 • występowanie z pozasądowymi środkami prawnymi
 • reprezentację przed sądami

Katalog usług w dziedzinie konsultingu gospodarczego

Konsulting gospodarczy obejmuje m.in. doradztwo przy podejmowaniu i realizacji przedsięwzięć gospodarczych w Niemczech, Polsce, Rosji i na Ukrainie dla osób fizycznych i prawnych. Nasi doradcy podatkowi są wykwalifikowanymi doradcami dla przedsiębiorców z racji:

 • znajomości przedsiębiorstwa i instytucji ramowych niezbędnych do jego funkcjonowania jak i opartej na zaufaniu relacji z Klientem
 • świadomości konsekwencji podatkowych wynikających z podjętych decyzji biznesowych

Jako konsultanci ekonomiczni przedsiębiorstwa oferujemy Państwu pomoc z udziałem spółki ALFIDA Treuhand- und Beratungsgesellschaft, po uprzedniej konsultacji z Państwem, w następującym zakresie:

 • planowaniu, podjęciu i rozwoju działalności gospodarczej
 • wyborze formy prawnej i siedziby przedsiębiorstwa
 • organizacji i prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstwa
 • budowy struktury zarządzania przedsiębiorstwem
 • rachunku kosztów i rentowności przedsiębiorstwa
 • analizy zysku inwestycji oraz analizy finansowania
 • rachunku wynikowego i płynności finansowej
 • analizy przedsiębiorstwa, porównań branżowych
 • upadłości, restrukturyzacji oraz analizy słabych punktów przedsiębiorstwa
 • nabycia, łączenia, wyceny przedsiębiorstwa
 • sukcesji przedsiębiorstwa

Pozostałe usługi

 Jako doradcy podatkowi działamy jako:

 • powiernicy
 • zarządcy majątkiem
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • doradcy w przypadku ryzyka niewypłacalności
 • rzeczoznawcy